;Teng Zhou Shi Ke Yong Da Shu Kong Ji Chuang You Xian Gong Si

+ 132 8021 5078Products TypeProduction WorkShop

a? ;4 About KYD
�������
��;��� ;, % {{8— ,|5 ,68000 *, ,h,, 3,2,, , , ,,,|, -2 8 ...

�����k���	

 v

The News
+m
��������+�����m

1 3<2+!2, :3: ...

2019-03-15
 • 02-15
  2019

  33 

  < ;,y= 3,6 ,, x |...

 • 01-02
  2019

  3; ?

  3 a, w19 79 , 2...

 • 12-06
  2018

  3c

  ! ym=5, 3 a 3 1<  ,<5: ...

2(850
2(850������������

?{2y 2(850,~,~ 5{, = y|...

2018-02-01
2019:|h
2019�:�|�h

+ l :2019:,yp+su9<z> ,2019:...

2019-01-30
 • 02-11
  2018

  2018:|h

  + l :2018:,yp+su9<z> ,2018:...

 • 01-21
  2017

  2017:|h

  + l :2017:, 1 z ,y:k |h0<z...

 • 09-30
  2016

  2016=|h

  + l := ,y:k |p5!2016ph9,z> ,...

 ; Become a world brand in the field of CNC machine tools

 i 5 ; / z ȧTo provide the world with high precision CNC machine tools / do a sense of national and social responsibility of the enterprise

Processing Case
� ���� ������ ��;��������w�� �~-�����!�� �������� ��3�������h��������h�������2

 ;Teng Zhou Shi Ke Yong Da Shu Kong Ji Chuang You Xian Gong Si

+ 132 8021 5078Products TypeProduction WorkShop

a? ;4 About KYD
�������
��;��� ;, % {{8— ,|5 ,68000 *, ,h,, 3,2,, , , ,,,|, -2 8 ...

�����k���	

 v

The News
+m
��������+�����m

1 3<2+!2, :3: ...

2019-03-15
 • 02-15
  2019

  33 

  < ;,y= 3,6 ,, x |...

 • 01-02
  2019

  3; ?

  3 a, w19 79 , 2...

 • 12-06
  2018

  3c

  ! ym=5, 3 a 3 1<  ,<5: ...

2(850
2(850������������

?{2y 2(850,~,~ 5{, = y|...

2018-02-01
2019:|h
2019�:�|�h

+ l :2019:,yp+su9<z> ,2019:...

2019-01-30
 • 02-11
  2018

  2018:|h

  + l :2018:,yp+su9<z> ,2018:...

 • 01-21
  2017

  2017:|h

  + l :2017:, 1 z ,y:k |h0<z...

 • 09-30
  2016

  2016=|h

  + l := ,y:k |p5!2016ph9,z> ,...

 ; Become a world brand in the field of CNC machine tools

 i 5 ; / z ȧTo provide the world with high precision CNC machine tools / do a sense of national and social responsibility of the enterprise

Processing Case
� ���� ������ ��;��������w�� �~-�����!�� �������� ��3�������h��������h�������2

 ;Teng Zhou Shi Ke Yong Da Shu Kong Ji Chuang You Xian Gong Si

+ 132 8021 5078Products TypeProduction WorkShop

a? ;4 About KYD
�������
��;��� ;, % {{8— ,|5 ,68000 *, ,h,, 3,2,, , , ,,,|, -2 8 ...

�����k���	

 v

The News
+m
��������+�����m

1 3<2+!2, :3: ...

2019-03-15
 • 02-15
  2019

  33 

  < ;,y= 3,6 ,, x |...

 • 01-02
  2019

  3; ?

  3 a, w19 79 , 2...

 • 12-06
  2018

  3c

  ! ym=5, 3 a 3 1<  ,<5: ...

2(850
2(850������������

?{2y 2(850,~,~ 5{, = y|...

2018-02-01
2019:|h
2019�:�|�h

+ l :2019:,yp+su9<z> ,2019:...

2019-01-30
 • 02-11
  2018

  2018:|h

  + l :2018:,yp+su9<z> ,2018:...

 • 01-21
  2017

  2017:|h

  + l :2017:, 1 z ,y:k |h0<z...

 • 09-30
  2016

  2016=|h

  + l := ,y:k |p5!2016ph9,z> ,...

 ; Become a world brand in the field of CNC machine tools

 i 5 ; / z ȧTo provide the world with high precision CNC machine tools / do a sense of national and social responsibility of the enterprise

Processing Case
� ���� ������ ��;��������w�� �~-�����!�� �������� ��3�������h��������h�������2

 ;Teng Zhou Shi Ke Yong Da Shu Kong Ji Chuang You Xian Gong Si

+ 132 8021 5078Products TypeProduction WorkShop

a? ;4 About KYD
�������
��;��� ;, % {{8— ,|5 ,68000 *, ,h,, 3,2,, , , ,,,|, -2 8 ...

�����k���	

 v

The News
+m
��������+�����m

1 3<2+!2, :3: ...

2019-03-15
 • 02-15
  2019

  33 

  < ;,y= 3,6 ,, x |...

 • 01-02
  2019

  3; ?

  3 a, w19 79 , 2...

 • 12-06
  2018

  3c

  ! ym=5, 3 a 3 1<  ,<5: ...

2(850
2(850������������

?{2y 2(850,~,~ 5{, = y|...

2018-02-01
2019:|h
2019�:�|�h

+ l :2019:,yp+su9<z> ,2019:...

2019-01-30
 • 02-11
  2018

  2018:|h

  + l :2018:,yp+su9<z> ,2018:...

 • 01-21
  2017

  2017:|h

  + l :2017:, 1 z ,y:k |h0<z...

 • 09-30
  2016

  2016=|h

  + l := ,y:k |p5!2016ph9,z> ,...

 ; Become a world brand in the field of CNC machine tools

 i 5 ; / z ȧTo provide the world with high precision CNC machine tools / do a sense of national and social responsibility of the enterprise

Processing Case